دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، شهریور 1400 
موقعیت اجتماعی اهل ذمه در حکومت علی(ع) (35 - 40هـ.ق)

صفحه 173-193

10.30465/alavi.2021.6854

حسین علی بیگی؛ شهرام یوسفی فر؛ روح الله بهرامی


نقش ابوجعفر اسکافی (د240ق) در دفاع از حریم علوی

صفحه 253-273

10.30465/alavi.2021.6857

هما محب علیان؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسد بیگی؛ مصطفی گوهری فخرآباد