خوانشی نو از خطبه جهادیه امام علی (ع) بر اساس نظریه فراکارکرد متنی (رویکرد نقش گرای هلیدی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

10.30465/alavi.2022.40352.2413

چکیده

بر اساس نظریه هلیدی، یکی از ویژگی‌های متن، داشتن انسجام است، بنابراین با اهمیت دادن به ساختار آغازگری- پایانی و نشان‌داری و بی‌نشانی هر بند، شیوه و عملکرد نویسنده در القای پیام مورد نظر خویش را معین می‌کند. بر اساس نظریه مذکور، با بررسی ارتباط دستوری، واژگانی و پیوندی یک متن، تحلیل جامعی از چگونگی انسجام و به هم پیوستگی بندهای مختلف آن به دست می‌آید. این پژوهش، خطبه جهادیه امام علی(ع) را بر اساس فراکارکرد متنی (رویکرد نقش‌گرای هلیدی) و به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده است. نتایج به دست آمده، نشان از آن دارد که اغلب بندهای خطبه مذکور، آغازگر مرکّب دارد و مخصوصاً بیان آن با چنین آغازی، نقطه مناسبی برای القای پیام بوده است و بر انسجام متن صحّه می‌گذارد. همچنین سایر گونه‌های انسجامی چون ارجاع درون متنی، جانشینی، حذف، انسجام واژگانی به ویژه عبارات مترادف و نیز انسجام پیوندی از عناصر برجسته این متن است. بررسی این خطبه از نهج البلاغه بر اساس نظریه هلیدی، ارزش و اهمیت آن را هم در زمینه مذهبی و هم زمینه ادبی، بیشتر مشخّص می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Imam Ali (AS) Jihad Sermon of Nahj al-Balaghah based on the theory of textual function (Halliday's role-playing approach)

نویسنده [English]

  • payman salehi
University
چکیده [English]

According to Holliday's theory, one of the characteristics of a text is coherence, and the textual function is determined by considering the beginning-end structure and marking of each paragraph, the author's method and action in inducing his desired message. Vocabulary and connection of a text, a comprehensive analysis of how the various paragraphs are coherent and interconnected is obtained. This article examines one of the most important sermons of Nahj al-Balaghah with a meta-textual analysis and examines the actions of Imam Ali (as) in inducing dissatisfaction with the oppression and disobedience of the people of that time and the necessity and importance of jihad in an analytical and descriptive way based on theory. Holliday has explored in this regard the cohesive factors that have made Nahj al-Balaghah the most enduring Islamic text after the Qur'an. One of the findings of this study is that the beginning of this sermon with a compound beginning was a suitable point for inducing the message and confirms the coherence of the text, as well as other types of coherence such as citation, substitution, deletion, lexical coherence, concatenation, concatenation. The prominent elements of this text and the value and importance of this sermon on Nahj al-Balaghah in both religious and political contexts are among the reasons for examining this sermon from the point of view of Holliday linguistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • Nahj al-Balaghah
  • Michael Halliday
  • approach
  • textual function
  • Role-oriented