نویسنده = علی ناظمیان فرد
تعداد مقالات: 2
1. واکنش امام علی به منطق قبیله ای سقیفه

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-112

علی ناظمیان فرد


2. ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقوط بصره

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 157-178

علی ناظمیان فرد؛ هادی وکیلی؛ وجیهه میری