دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-130 
5. تقابل عقل و هوا در کلام امام علی (ع)

صفحه 91-104

عبدالهادی فقهی‌زاده؛ طاهره چینی فروشان