واکاوی ریشه های تاریخی رهبری خدمتگزار از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت دولتی/ دانشگاه پیام نور تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور / دانشگاه پیام نور تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور/ دانشگاه پیام نور تهران

19/alavi.2019.4944

چکیده

چکیده
این پژوهش با تأسی از نامه های امام علی (ع) در نهج البلاغه بدنبال کشف و شناسایی شاخص ها و ویژگیهای رهبری خدمتگزار از دیدگاه ایشان است تا نتایج آن پاسخی به ابهامات موجود در زمینة چیستی رهبری خدمتگزار باشد.
پژوهش حاضراز حیث هدف یک پژوهش بنیادی با راهبردِ روش تحلیل مضمون و شبکة مضامین است.یافته های تحقیق به شناسایی 3 مضمون غالب، 11 مضمون فراگیر ، 45 مضمون سازمان دهنده، 119 مضمون اصلی و 87 مضمون فرعی منتج گردید. یافته های تحقیق نشان دادند که رهبری از منظر امام علی (ع) مقوله ای است که بر سه اصلِ معرفت، ایمان و عمل استوار است. عمل و رفتار رهبری نیز دربرگیرندة شش حیطة خدامحوری، عقل محوری، بصیرت محوری، اخلاق محوری ، خدمت محوری و فرایند محوری می باشد. شیوة رهبری امیر مؤمنان (ع)، رهبری خدمتگزارِ مبتنی بر ایمان و معرفت الهی است وخدمت و خدمتگزاری در شیوة رهبری ایشان به عنوان نقطة کانونی تمرکز در تربیتِ پیروان، بویژه رهبران ، مدیران و کارگزاران محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the historical roots of the servant leadership from the viewpoint of Imam Ali (as) in Nahj Al-Balagha

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Mohseni Ahooi 1
  • Hassan Alvedari 2
  • Malek Dalir 3
1 student of Graduated Masters of public administration/ Payam Noor university of Tehran
2 Faculty member of PNU university / Payam Noor university of Tehran
3 Faculty member of PNU university/ Payam Noor university of Tehran
چکیده [English]

This research is based on the letters of Imam Ali (AS) in, Nahj al-Balaghah seeking to identify the indicators and characteristics of the servant leadership from his point of view, So its results will be the answer to the ambiguities regarding what the servant leadership .
The present research is aimed at a basic research with the strategy of the thematic analysis method and the thematic network. The findings of the study resulted in the identification of 3 dominant themes, 11 inclusive themes, 45 organizing themes, 119 the main themes and 87 sub themes. (The finding shows that from the point of view of Imam Ali) The results of the research indicated leadership is a category based on the three principles of wisdom, faith, and behavior. The practice and leadership behaviors also include six areas of God-centrism, reason-centrism, insight-centrism, moral-centrism, favor-centrism, and Procedure-centrism. The Leadership of the Imam Ali is the Leader of the Servant based on divine faith and divine episteme . Service and serving in his leadership method is a focal point in focusing on educating followers, especially leaders, managers and agents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : "Leadership"
  • " Servant Leadership"
  • "Nahj al-Balaghah"
  • "Thematic analysis method"
  • "Themes Network"