رفتارشناسی رهبری اخلاق‌مدارانه امام علی(ع) در جنگ در پرتو آموزه های نهج البلاغة (مطالعه موردی: جنگ صفین)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها قم

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شاهد

19/alavi.2019.4847

چکیده

شناخت رفتار اخلاق مدارانه زمامدار پیش و پس از به‌دست گرفتن حکومت می تواند سیاست های اخلاقی و میزان صداقت وی در عملکردهای بعدی وی را تبیین و برجسته تر بنمایاند. امام علی(ع)به عنوان یک زمامدار می کوشد با تأکید بر تقدّم اخلاق بر هر مقوله ای نشان دهد آموزه های اسلامی مورد تأکید در خلافتش، همانی است که در دوره پیش از حکومتش وجود داشته است. امام به‌عنوان رهبری اخلاق‌مدار در جنگ صفین می کوشد ابتدا از بروز جنگ جلوگیری کند و پس از جنگ نیز با رفتار اخلاق مدار با دشمنان خویش، نشان دهد که انسانیت بر محور اخلاق بر دیندار بی اخلاق برتری دارد. این پژوهش با مداقه بر سیره‌ی امام علی(ع)به روش توصیفی تحلیلی نشان ‌می‌دهد، گفت وگو بر پایه گزاره های خاصِ اخلاق مدار، تن‌دادن به خواسته های اصلاح گرایانه بنابر اقتضائات موجود، استفاده از راهکارهای مناسب برای اسکات خصم به منظور ممانعت از تشنّج بیشتر جامعه، حفظ کرامت انسانی و پاسداشت حقوق افراد مخالف می تواند کشمکش به‌وجود آمده در جامعه را با رفتار اخلاق مدار زمامدار دفع کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethics of Ethical Leadership of Imam Ali (AS) in War in the Light of Nahj al-Balagha's Teachings (Case Study: Seffin War)

نویسندگان [English]

  • mohsen rafat 1
  • mostafa masoudian 2
1 qom. Hazrat Masoome univercity
2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شاهد
چکیده [English]

شناخت رفتار اخلاق مدارانه زمامدار پیش و پس از به‌دست گرفتن حکومت می تواند سیاست های اخلاقی و میزان صداقت وی در عملکردهای بعدی وی را تبیین و برجسته تر بنمایاند. امام علی(ع)به عنوان یک زمامدار می کوشد با تأکید بر تقدّم اخلاق بر هر مقوله ای نشان دهد آموزه های اسلامی مورد تأکید در خلافتش، همانی است که در دوره پیش از حکومتش وجود داشته است. امام به‌عنوان رهبری اخلاق‌مدار در جنگ صفین می کوشد ابتدا از بروز جنگ جلوگیری کند و پس از جنگ نیز با رفتار اخلاق مدار با دشمنان خویش، نشان دهد که انسانیت بر محور اخلاق بر دیندار بی اخلاق برتری دارد. این پژوهش با مداقه بر سیره‌ی امام علی(ع)به روش توصیفی تحلیلی نشان ‌می‌دهد، گفت وگو بر پایه گزاره های خاصِ اخلاق مدار، تن‌دادن به خواسته های اصلاح گرایانه بنابر اقتضائات موجود، استفاده از راهکارهای مناسب برای اسکات خصم به منظور ممانعت از تشنّج بیشتر جامعه، حفظ کرامت انسانی و پاسداشت حقوق افراد مخالف می تواند کشمکش به‌وجود آمده در جامعه را با رفتار اخلاق مدار زمامدار دفع کند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Understanding Behavior
  • Ethical
  • Leadership
  • Imam Ali (AS)
  • Seffin War
  • Nahj al-Balagha