بررسی و تحلیل دیدگاه امام علی (ع) دربارۀ ساختمان بدن مورچه و ملخ

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند،

19/alavi.2019.4438

چکیده

امام علی (علیه السلام) در خطبه ای از نهج البلاغه به توصیف ساختمان بدن مورچه و ملخ پرداخته و همگان را به تفکر در خلقت این موجودات به عنوان نشانه ای از عظمت خداوند دعوت می نمایند. بررسی معروفترین تفاسیر نهج البلاغه از قرن ششم هجری تا زمان حاضر نشان می دهد که بیان امام در رابطه با ساختمان بدن این دو حشره هیچ گاه بطور دقیق و از منظر علم حشره شناسی مورد بررسی و تفسیر قرار نگرفته است. همانطور که ایشان در قسمتی از خطبه مذبور بیان می دارند، تفکر در خلقت این حشرات موجب درک بهتر عظمت خالق آنها می شود. در مقاله‌‌ی حاضر بیان امام (ع) از این دو حشره بررسی و تحلیل خواهد شد تا عظمت آفرینش این دو حشره برای نخستین بار از دیدگاه علم حشره شناسی روشن گردد. بررسی ها نشان می دهد که ایشان بسیار دقیق و همانند یک حشره شناس خبره ساختمان بدن این دو حشره را شرح می دهند. آن حضرت پس از اشاره به بخش هایی از ساختمان بدن مورچه، به وجود گوش در سر این حشره اشاره می فرمایند. بررسی ها نشان داد که بیان آن حضرت سال ها پیش از شروع مطالعات علمی روی این حشره و کشف اندام تولید صدا در یک گونه از مورچه هاست. همچنین آن حضرت در توصیف خلقت ملخ، به وجود گوش مخفی در بدن ملخ اشاره می فرمایند. این نکته نیز از دیدگاه علم حشره‌شناسی بسیار دقیق بوده و سال‌ها پیش از شروع مطالعات حشره‌شناسی روی بدن ملخ بیان‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Imam Ali (A.S.) viewpoint describing the body of the ant and the locust

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahdi Rabieh
Assistant Professor of Department of Plant protection, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Imam Ali (A.S.) described the ant and the grasshopper's magnificence of creation in sermon no. 227 of the Nahj al-Balagha and calls for thinking about their creation. Any entomologist or zoologist may ask himself about the accuracy of these statements, when reading these statements and who is the first one that described these insect such exact. Mentioning to some parts of ant's body, he tells us about the existence of ears on the head of ant. Historically, in the 1997, after discovering a stridulatory organ in an ant species, sound use for communication with together in the ants proved. But, his statement many years before beginning of the scientific study on this creature is a sign of his miracle. Afterwards, explaining the grasshopper's body, he pointed to the hidden ears in its body. Historically, I find it the first written notion of hearing in grasshoppers. This statement without any scientific study and many years before invention of worsening instruments is a sign of his miracle. More study on this sermon in the Nahj al-Balagha and other sermons may discover more miracles of Imam Ali (A.S.).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ant
  • grasshopper
  • Imam Ali (A.S.)
  • miracle
  • Nahj al-Balagha